Dự kiến tổ chức chấm vòng sơ khảo cấp trường vào đầu tháng 01/2018